Úvodní stránka > * historie útvaru

* historie útvaru

HISTORIE ÚTVARU

     Po vzniku Československého státu dne 28. října 1918, se tehdejší politické vedení země snažilo zabezpečit obranu Československé republiky. Prvním schváleným dokumentem, který vymezoval právní pojmy k obraně vlasti, byla Prozatímní ústava, která byla schválena ještě v roce 1918. První zákon o obraně byl přijat v roce 1936. Tento zákon stanovil úkoly při obraně státu jak v době míru, tak i v době války. Branná politika zahrnovala přípravu branné moci, diplomacii, mobilizaci lidských materiálních zdrojů, politickou, osvětovou a morální přípravu.


     Na území Československé republiky tehdy vznikla Zemská velitelství, která měla ve své podřízenosti mimo jiné i Doplňovací okresní velitelství.


     Od konce roku 1945 do začátku let 90-tých byla branné politice státu věnována značná pozornost. V roce 1949 byl přijat Národním shromážděním ČSR branný zákon ČSR 92/49 Sb., který vyšel ve sbírce zákonů pod pořadovým číslem 121/1978 Sb. Tento zákon definoval úkol, složení a organizaci ozbrojených sil, brannou a odvodní povinnost občanů, služební povinnost vojáků a povinnost příslušníků veřejných ochranných sborů k brannosti státu. Zavedením branné povinnosti se stalo nutností vytvoření orgánu, který by koordinoval a řídil veškerou činnost v této oblasti. Bylo využito rozdělení republiky na kraje a vznikl vojenský řídící orgán na krajské úrovni - Krajská vojenská správa (KVS). Tato existovala do konce roku 1992, tj. do rozdělení České a slovenské federativní republiky.


     Od 1. ledna 1993 prošla branná legislativa našeho státu velmi náročným vývojovým obdobím a vyvrcholením celého tohoto procesu bylo přijetí 5 základních "vojenských" zákonů Poslaneckou sněmovnou ČR:


Zákon č. 218/1999 Sb. O rozsahu branné povinnosti a vojenských správních úřadech (branný zákon),

Zákon č. 219/1999 Sb. O ozbrojených silách České republiky,

Zákon č. 220/1999 Sb. O průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze,

Zákon č. 221/1999 Sb. O vojácích z povolání,

Zákon č. 222/1999 Sb. O zajišťování obrany České republiky.


     Všechny tyto zákony, jenž vstoupily v platnost 1. prosince 1999, upravují obranu státu jako komplex politických, ekonomických, sociálních, právních a dalších opatření pro zabezpečení připravenosti k obraně před napadením, k ochraně obyvatelstva a hodnot státu, k nedělitelnosti území a komplexně i realizaci všech nových opatření. V těchto nových legislativních opatřeních je zohledněna i problematika nevojenského ohrožení a použití části ozbrojených sil k řešení krizí v zahraničí.


     Pro obranu státního území je nutné již v míru budovat, udržovat a opravovat infrastrukturu, tedy objekty využitelné pro obranu (produktovody, dopravní síť) bez rozlišení, zda jde o objekty vojenské nebo civilní pro vojenské využití. Zároveň je nutností organizovat přípravu a činnost lidských zdrojů pro případ různých druhů ohrožení. Proto již v minulosti existovaly a i v současnosti existují orgány, jež se tímto problémem zabývají.


     Po rozdělení republiky jsou bývalé Krajské vojenské správy postupně transformovány na Vyšší doplňovací velitelství, která jsou v roce 1995 zreorganizována a jako následnické organizace vznikají v jednotlivých bývalých krajích Velitelství územní obrany.


     Po reorganizaci 24. velitelství územní obrany a přeměny v 15. krajské vojenské velitelství se do budovy, na ulici Štefánikova 2, přistěhovala reorganizovaná Územní vojenská správa.


     Od 01.01. 2005, po sloučení 15. krajského vojenského velitelství s územními vojenskými správami Ústí nad Labem a Chomutov, jako nástupnická organizace, vzniká Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem.

 

 ¤ VELITELÉ / ŘEDITELÉ ÚTVARU ¤

 • 1953 - 1960      pplk. Miroslav BURGR
 • 1960 - 1965      pplk. Miroslav BAUER
 • 1965 - 1970      plk. Jan ZIKMUND
 • 1970 - 1980      plk. Ing. Antonín POPOVIČ
 • 1980 - 1984      plk. Karel SPÁLENSKÝ
 • 1984 - 1989      plk. Břetislav HNĚVSA
 • 1989 - 1995      plk. Ing. Felix KOLMAŠ
 • 1995 - 2002      plk. gšt. Ing. Ota NETRVAL
 • 2002 - 2007      plk. Ing. Zbyněk KRYSTIN
 • 2007 - 2010      plk. gšt. Ing. Miroslav SLIVKA
 • 2010 - 2018      plk. gšt. Ing. Rostislav DOMORÁK
 • 2018 -               plk. gšt. Ing. Petr GAJDOŠ

 

Nahoru