Úvodní stránka > Povinné informace

Povinné informace

POVINNÉ INFORMACE

zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., " O svobodném přístupu k informacím ", ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ ÚSTÍ NAD LABEM

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Krajská vojenská velitelství byla zřízena na základě § 9 zákona číslo 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Krajské vojenské velitelství převzalo citovaným zákonem (§ 39 odst. 8) působnost zrušených územních vojenských správ.

V čele Krajského vojenského velitelství stojí ředitel.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Organizační schéma:

  • Velení
  • Operační oddělení
  • Oddělení podpory
  • Oddělení obranných příprav

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení:

Adresa:

Krajské vojenské velitelství
Štefánikova 231/2
400 01   ÚSTÍ NAD LABEM

Informace o datové schránce:

  • ID schránky: c7qaen3
  • Typ schránky: Orgán veřejné moci

Telefon:       

973 286 160 (spojovatelka)

Fax:            

973 286 115

E-mail:  

kvvul@army.cz

Web:

http://www.kvvusti.army.cz

Web informací o pěší rotě AZ:

http://www.azusti.wz.cz

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

19-1706881/0710

6. Identifikační číslo (IČ):

60162694

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ60162694

8. Základní údaje o rozpočtu povinného subjektu za aktuální rok a minimálně za jeden předchozí rok:

Celkové výdaje k 31.12.2017  - 26 080 276,12 Kč

Plánovaný rozpočet pro rok 2018    - 31 093 066,00 Kč

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

* osobním jednáním na KVV Ústí nad Labem

* telefonicky na č. 973 286 160

* písemně na adrese:

     Krajské vojenské velitelství
     Štefánikova 231/2
     400 01   ÚSTÍ NAD LABEM

E-mail:   

kvvul@army.cz

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ ....... 08:00  - 17:00 hod.

STŘEDA ......... 08:00  - 17:00 hod.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Krajské vojenské velitelství

Štefánikova 231/2

400 01  ÚSTÍ NAD LABEM

Ostatní:

Sekce rozvoje plánování schopností

Vítězné náměstí 1500/5

160 01 Praha 6 - Dejvice

11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Krajské vojenské velitelství vyřizuje žádosti, stížnosti a návrhy občanů. Každé takové podání je zaevidováno a podle charakteru obsahu přiděleno odbornému funkcionáři k vyřízení.
Podání musí být vyřízeno neprodleně. Pokud tak není možné učinit do 10 dnů, musí být občan vyrozuměn o jeho postoupení příslušnému orgánu. Podání, které není možné vyřídit dříve, musí být vyřízeno do 30 dnů ode dne doručení. Se souhlasem nadřízeného může být tato lhůta delší. O tomto prodloužení musí být občan vyrozuměn.
Lhůty pro vyřízení podání, které nepodléhají režimu této vyhlášky, jsou různé, podle příslušných právních předpisů a je možné se o nich informovat u jednotlivých odborných funkcionářů.
KVV je povinno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout informace vztahující se k její působnosti, a to jednak na základě žádosti nebo zveřejněním. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejnění informací, může KVV co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání, získáni zveřejněné informace.
Pokud není žádost srozumitelná, KVV vyzve žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak do 30 dnů žadatel neučiní, žádost bude odmítnuta. Pokud se informace nevztahují k působnosti, pak žádost odloží a do 3 dnů o tom informuje žadatele. Jinak poskytne požadovanou informaci do 15 dnů. Tuto lhůtu je možné z důvodu vyhledávání a sběru informací u jiných úřadovnách, objemu, závažnosti, či nutnosti konzultovat s jiným povinným subjektem, prodloužit až o 10 dnů, o prodloužení lhůty je žadatel informován.
Pokud není žádosti vyhověno, vydá KVV rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí, lze podat odvolání do 15 dnů, stejně jako v případě, že KVV nevydá rozhodnuti, či neposkytne informaci ve stanovené lhůtě.
Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním údajům vojenské správy.
Většina žádosti se podává volnou formou. V případě žádosti, může být příslušný formulář o poskytnutí informace získán u infomační služby nebo pracovníka ostrahy VLS s.p. ve službě.

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

Žádosti o informace se podávají volnou formou.

Žádost musí obsahovat:

- údaje o tom, kterému orgánu je určena,

- o jakou informaci se žádá,

- kdo žádost učinil.

13. Životní situace související s resortem MO:

Zájem o službu v aktivní záloze

14. Způsob a místo pro získání informací:

1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.

2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

15. Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje plánování schopností Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

16. Postup Krajského vojenského velitelství při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.
2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

17. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.

Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

18. Úhrady za poskytování informací:

V souvislosti s realizací zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se úhrada nákladů v penězích vyžaduje ve výši:

sazebnik2018k106-1999sb.pdf

19. Výroční zprávy

Viz přiložené soubory níže

20. Odpovědi na žádosti o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz přiložené soubory níže

vyrocni_zprava_zak._106-2015.pdf

odpoved_zak._106-2015.pdf

odpoved_zak._106_-_rok_2016.pdf

vyrocni_zprava_zak._106-rok_2016.pdf

vyrocni_zprava_106_2017.pdf

odpoved_106_2017.pdf

 

Nahoru